Friday, January 31, 2014

SAI NRITYOTSAV – 57.

Image

1. Bharathanatyam by Vidhya Bende.
Disciple of Guru. Vidya Shimlodkar.
2. Bharathanatyam by Sushanva.S.P. and Anjali.
Disciples of Guru. Dr. Sanjay Shantaram.
3. Kathak by Sangeetha phaneesh.
Disciple of Guru. Sowmya & Somashekar.
4. Bharathanatyam by Sudha Suri Raghuram.
Disciple of Guru. Lalitha Srinivasan.
5. Bharathanatyam by Sheela, Chitra, Hema.
Disciples of Guru. Bhanumathi.

SAI Nrityotsav Organized by
Sri. Sai Venkatesh, Dr. Suparna Venkatesh, Shweta Venkatesh.

Programme Conductor: Sri.Mysore.B.Nagaraj.

On Saturday, 1st. February 2014.
5.30pm.
at
Seva Sadan
14th Cross, West Park Road,
Near Sai Mandir (Sampige Road)
Malleswaram,
Bangalore 560 003.

No comments:

Post a Comment